1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 PONIEDZIAŁEK 9:50 - 12:40

WTOREK 14:30 - 15:15

PIĄTEK  10:50 - 12:40, 13:45 14:30

               

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK 8:00 - 15:10

WTOREK 8:00 - 10:35

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 PONIEDZIAŁEK 10:50 - 14:25

WTOREK 10:50 - 15:10

PIĄTEK 8:00 - 9:40

 

 

 

Szkoła zatrudnia również innych specjalistów:

oligofrenopedagoga - zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie,

terapeutę pedagogicznego -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

specjalistę w zakresie pedagogiki terapeutycznej (leczniczej) - zajęcia rewalidacyjne  z uczniami niepełnosprawnymi ruchowo,

specjalistę w zakresie integracji sensorycznej - zajęcia integracji sensorycznej.

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców na indywidualne konsultacje ze specjalistami  w pierwsze wtorki miesiąca od godziny 15:30 do 17:00. 

Aktualna oferta zajęć dodatkowych dla poszczególnych klas/grup znajduje się w zakładce Zajęcia pozalekcyjne"

  

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)   systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2)   działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3)   zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

6)   zajęć socjoterapeutycznych;

7)   porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

8)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

9)   porad dla uczniów;

10)    klas terapeutycznych;

11)    działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego.

Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną można zgłaszać u wychowawcy klasy, sekretariacie szkoły, lub  u dyrektora szkoły. 

Joomla templates by a4joomla