1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku przedszkola. 

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie proszę przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły od strony wschodniej od 12.04.2021 do 15.04.2021 r. 

 .

Pliki do pobrania:

1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/22

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej  
na rok szkolny 2021/2022

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Od 8 marca 2021 do 31 marca 2021 r.

Od 26 kwietnia 2021 do 27 kwietnia 2021 r.

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wnioski oraz załączniki są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://szkola.wolagulowska.pl/).

Od 7  kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Od 28  kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 kwietnia 2021 r. do

20 kwietnia 2021 r.

Od 4 maja 2021 r. do

7 maja 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

21 kwietnia 2021 r.

11 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 7:30-15:30.

nr telefonu (25) 755 02 08

szkola.wolagulowska.pl

 

* Zarządzenia Nr 7/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji do klasy pierwszej

szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

 

1.      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 

 

2.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

3.      Zgłoszenie/wniosek należy wypełnić  i dostarczyć do urny umieszczonej przy wejściu do szkoły (wejście od strony kościoła). Istnieje również możliwość wysłania skanu podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.      Wniosek powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.

5.      Kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr XXII/160/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów):

a.       kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej lub do przedszkola znajdującego się w obwodzie danej szkoły (1 punkt),

b.      rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej(1 punkt).

6.      Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów o których mowa w pkt 5 są oświadczenia rodzica kandydata o spełnianiu kryteriów.

7.      Maksymalnie kandydat może wskazać 3 szkoły, z których pierwsza określana jest szkołą pierwszego wyboru.

8.      Rodzice kandydata składają podpisany wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do szkoły w szkole pierwszego wyboru.

 

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej (uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły)

2. Wniosek rekrutacyjny (uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)

 

Obwód Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej:  Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Helenów, Kalinowy Dół, Lipiny, Natalin, Sobiska, Władysławów, Wola Gułowska, Turzystwo, Żurawiec

 

Doradztwo zawodowe

Szkoła branżowa, technikum a może liceum?

Sprawdź Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022:

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

 

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA zgodne z Rozporządzeniem w sprawie Doradztwa Zawodowego

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

 

INFORMATOR O ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował Informator o zawodach szkolnictwa branżowego. Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+. Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe. Informator został przygotowany w formie elektronicznej i znajduje się pod poniższym linkiem.

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego.pdf

 

MAPA KARIER – interaktywne narzędzie w doradztwie zawodowym

Na stronie internetowej Mapa Karier można dowiedzieć się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach. Wybierać można spośród 620 zawodów.

https://mapakarier.org/paths

 

ZAWODY ZE ŚWIETLANĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? To pytanie znane od niepamiętnych czasów. Zadawano je kiedyś naszym rodzicom, a teraz uczniowie najstarszych klas również zadają sobie to pytanie. Pytanie pozostaje takie same, zmieniają się natomiast odpowiedzi. Jakie zawody są przyszłościowe? Kim będą kiedyś najmłodsi dziś Polacy? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj ten artykuł…

https://zielonalinia.gov.pl/-/zawody-ze-swietlana-przyszloscia

 

Dzień Ziemi 2021

     Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło  „Przywróć naszą Ziemię”. 

     W porównaniu do poprzednich lat, wiele  akcji towarzyszących Dniu Ziemi w naszej szkole, z powodu pandemii koronawirusa jest wstrzymanych, dlatego też  zapraszamy Was do udziału w konkursach ekologicznych.

 

 

I. Konkurs Edukacji Ekologicznej dla uczniów klas 1-3 ,,Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021’’

Regulamin Konkursu Plastycznego

 

Organizator: Szkoła Podstawowa Wola Gułowska - Zespół matematyczno-przyrodniczy

Cele konkursu:

  • propagowanie właściwych postaw ekologicznych
  • zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o środowiska
  • kształtowanie wyobraźni plastycznej
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych
  • rozwijanie umiejętności manualnych

Tematyka pracy: praca plastyczna=projekt puzzli lub rysunek uczący jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne wykonana dowolną techniką na temat: „MISTRZ RECYKLINGU I PRZYJACIELE 2021”.

Warunki uczestnictwa: wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać jedno zdjęcie do P. Elżbiety Filip na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania prac - 22.04.2021 r.

 

 

 

Konkurs fotograficzny ,,To chciałbym ocalić’’

I .Cele i tematyka konkursu:
1.  Celem konkursu jest:
• zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody  i niepożądanych zmian w środowisku przyrodniczym,                   
• propagowanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą,
• rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów.
2. Tematyką zdjęć są elementy przyrody ożywionej np. drzewa, stawy i nieożywionej np.głazy, które należy chronić ze względu na ich walory i wartości.

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w                                     Woli Gułowskiej.
2. Czas trwania konkursu: do 22.04.2021
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez wysłanie pracy fotograficznej.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę fotograficzną wraz z opisem.
5. Opis musi zawierać lokalizację obiektu znajdującego się w naszej gminie, uzasadnienie, dlaczego dany obiekt uczestnik konkursu chce uchronić od zapomnienia.
6. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, prosimy o nadsyłanie zdjęć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi po 22.04.2021.
3. Najlepsze prac zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień

 

 

 

„Geografia po niemiecku- parki narodowe w Polsce”

Regulamin Konkursu

I.Cele konkursu.

1.Popularyzacja wiedzy z geografii i języka niemieckiego.

2.Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań ww. przedmiotów.

3.Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (mapa, tekst źródłowy)

4. Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą.

5. Poszerzanie wiedzy o własnym regionie, kraju.

6.Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

7. Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii i języka niemieckiego.

8. Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami.

II. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

III. Przebieg konkursu

Konkurs  polega na wykonaniu  prezentacji wybranego polskiego parku narodowego w języku niemieckim.

Chęć udziału w konkursie uczniowie powinni zadeklarować u nauczyciela geografii lub języka niemieckiego do 22.04.2021

IV. Kryteria oceny.

Zgłoszone prezentacje zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Każda prezentacja powinna zawierać przynajmniej 10 slajdów, na których przedstawione obiekty będą opisane w języku niemieckim.

V. Nagrody.

1. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzymuje pochwałę zapisaną w dzienniku.

2. Uczniowie o najwyższych miejscach otrzymują nagrody rzeczowe.

VI. Zakres materiału.

1.Geografia

-znajomość pojęcia parku narodowego, ochrony przyrody;

-znajomość form i rodzajów ochrony przyrody;

-znajomość funkcji pełnionych przez parki narodowe;

-znajomość parków narodowych w Polsce;

-umiejętność wskazania (odczytania) parków narodowych na mapie Polski

-charakterystyka parków narodowych w Polsce (lokalizacja, logo, cechy charakterystyczne);

2. Język niemiecki

-znajomość pojęcia parku narodowego, ochrony przyrody;

-charakterystyka parków narodowych w Polsce (lokalizacja, logo, cechy charakterystyczne);

-znajomość słownictwa związanego z światem przyrody

 Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, prosimy o nadsyłanie zdjęć w formie elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do udziału w konkursach i życzymy jak najlepszych wyników

 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Drodzy Uczniowie,

w kwietniu obchodzimy Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat generała Franciszka Kleeberga. Z pewnością znajdziecie tu wiadomości Wam znane i nieznane, coś, co Was zaciekawi.

 

 

Franciszek Kleeberg (1.02.1888–5.04.1941) – generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

 

     Franciszek Kleeberg urodził się 1 lutego 1888 roku w Tarnopolu. Pochodził z rodziny o głęboko zakorzenionym patriotyzmie, był synem powstańca styczniowego Emiliana i Józefy z domu Kuschée.

     Kształcił się w szkole w Hranicach, a w 1905 roku zdał egzamin dojrzałości. W latach 1905-08 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Austrii. W 1911 roku zakończył edukację na wyższej Szkole Strzeleckiej Artylerii w Hajmasker. Następnie rozpoczął naukę w Szkole Sztabu Generalnego w Wiedniu. Jego edukację zakończyła I wojna światowa. W maju 1915 roku wstąpił do Legionów Polskich i został szefem Sztabu II Brygady. Potem był kolejno zastępcą szefa Sztabu i szefem Sztabu Komendy Legionów Polskich. W 1916 roku objął stanowisko szefa Sztabu III Brygady Legionów. W czerwcu 1918 roku Kleeberg znalazł się armii austriackiej. W związku z prośbą o zmianę obywatelstwa austriackiego na polskie, w czerwcu 1918 został karnie przeniesiony do armii austro-węgierskiej i skierowany na front włoski, na stanowisko oficera sztabu 54 Brygady Piechoty. Po zakończeniu I wojny został przyjęty do Wojska Polskiego. W1924 roku nakazano mu wyjazd do Francji, gdzie studiował w Wersalu i Metzu (w centrach wyszkolenia piechoty i artylerii). Uczył się również w elitarnej École Supérieure de Guerre. Po powrocie do Polski kilkakrotnie zmieniał miejsca swej służby. Dopiero w 1936 roku nastąpiła zmiana – został mianowany dowódcą Okręgu Korpusu nr III na terenie Grodna. W 1938 roku mianowano go dowódcą Okręgu Korpusu nr IX, tym razem w Brześciu nad Bugiem. Na tym stanowisku znajdował się w momencie rozpoczęcia II wojny światowej. 9 września 1939 przystąpił do organizacji oddziałów bojowych z podległych mu ośrodków zapasowych. 27 września zarządził reorganizację podległych mu wojsk oraz ustanowił we Włodawie władze cywilno-administracyjne. Od tego dnia występował jako dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” (SGO). Wraz ze swoją jednostką stoczył ostatni bój Wojny Obronnej 1939 roku pod Kockiem. 5 października, z powodu niewystarczającej ilości amunicji, lekarstw i żywności, postanowił poddać ostatnią zorganizowaną jednostkę polską.

     Bitwa została jednak uznana za zwycięstwo oręża polskiego, a sam Kleeberg wydał ostatni rozkaz do jednostek Wojska Polskiego, kończąc tym samym kampanię wrześniową. Złożył broń jako ostatni polski generał. Podległym sobie dowódcom pozostawił wolną rękę – mogli albo oddać się do niewoli, albo zrzucić mundur i przejść do cywila. Sam generał chciał dzielić los swoich żołnierzy.

 

Posłuchajhttp://teatrnn.pl/temp/UserFiles/Image/gosniczek.gif wspomnienia żołnierza z oddziału gen. Kleeberga

   

Po bitwie dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w Oflagu IVB. Tam zachorował na serce. Pod koniec 1940 r. Kleeberg został umieszczony w wojskowym szpitalu Weisser Hirsch koło Drezna. Niemcy pozwolili mu na spacery, a także zgodzili się, aby towarzyszył mu pies, który przeszedł z generałem cały szlak SGO Polesie. 12 marca 1941 r. do twierdzy przyjechała żona generała, Wanda Kleeberg, która pozostała z nim już do końca. To prawdopodobnie ona 5 kwietnia dokonała ostatniego wpisu w zapisach generała: „zmarł”.

    Generał Kleeberg został pochowany na cmentarzu w Neustadt. W 1969 roku, w rocznicę bitwy pod Kockiem, jego prochy przeniesiono na cmentarz wojskowy w Kocku. Pośmiertnie został mianowany generałem dywizji z dniem 1 stycznia 1943 roku

 

Posłuchajhttp://teatrnn.pl/temp/UserFiles/Image/gosniczek.gif audycji o złożeniu prochów gen. Kleeberga w Kocku w 1969 roku

     

Wysłuchajcie, jak powstał pomysł wzniesienia żywego pomnika generała – szkoły. Fragment audycji pochodzi z 1970 r.

 

 

Posłuchajhttp://teatrnn.pl/temp/UserFiles/Image/gosniczek.gif o projekcie szkoły-pomnika gen. Kleeberga w Woli Guzowskiej

 

 

Przypominamy ostatni rozkaz dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie":

SGO "Polesie"
L. dz. 1/5/Op/
Mp., dnia 5 X 1939 roku

Żołnierze!

Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek, które się oparły w Kowlu demoralizacji - zebrałem Was pod swoją komendę, by walczyć do końca.
Chciałem iść najpierw na południe - gdy to się stało niemożliwe - nieść pomoc Warszawie.
Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej, najpierw z bolszewikami, następnie w 5-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami.
Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie do końca.
Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może.
Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili - każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność, wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni.
Jeszcze Polska nie zginęła!
Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów.

Dowódca SGO "Polesie"
(-) Kleeberg
gen. bryg."

 

 Fragmenty audycji radiowych: Franciszek Kleeberg (1888–1941) - Leksykon - Teatr NN

 

 

Joomla templates by a4joomla