Organizacja kształcenia na odległość od 09.11.2020 r. - informacja dla rodziców

Odsłony: 56

 

 

Organizacja kształcenia na odległość od 09.11.2020 r. - informacja dla rodziców

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Od 8 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. klasy I-VIII Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej będą realizować obowiązek szkolny w formie kształcenia na odległość. 

 

 

Przedszkole nadal będzie pracować w formie stacjonarnej.

 

 

W związku z przejściem klas I-VIII na formę zdalną  zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. W klasach I-III szkoły podstawowej wszystkie materiały oraz zadania będą przekazywane rodzicom poprzez moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym VULCAN. Dodatkowo nauczyciele będą prowadzić każdego dnia zajęcia dla dzieci w formie wideokonferencji zgodnie z poniższym planem zajęć. Wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane rodzicom telefonicznie przez wychowawców grup.

 

Harmonogram lekcji w formie wideokonferencji

w klasach I-III szkoły podstawowej

 

 

2. W klasach IV-VIII uczniowie będą realizować zadania zgodnie z planem zajęć, który obowiązywał do tej pory.  Wszystkie zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Każdy uczeń otrzymał indywidualny login oraz hasło do platformy oraz został przeszkolony w zakresie jej użytkowania. Większość zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji zgodnie z harmonogramem przesłanym poprzez dziennik elektroniczny.

 

Aby ułatwić korzystanie z platformy Microsoft Teams opracowaliśmy instrukcję dla uczniów:

 

Microsoft Teams – instrukcja dla uczniów

 

 

3. Nauczyciele będą odnotowywać obecność uczniów na zajęciach na podstawie zrealizowanych zadań oraz uczestnictwa w lekcjach prowadzonych w formie wideokonferencji. Wszyscy uczniowie klas mają obowiązek systematycznego wykonywania zadań publikowanych przez nauczycieli oraz uczestniczenia w lekcjach w formie wideokonferencji. Jeżeli Państwa dziecko z jakiegoś względu nie będzie mogło danego dnia uczestniczyć w zajęciach  należy powiadomić o tym wychowawcę.

4. Jeżeli Państwa dziecko nie ma dostępu do komputera lub tabletu z Internetem, a rodzic nie jest w stanie mu tego zapewnić, należy jak najszybciej powiadomić o tym szkołę (jeśli ta informacja nie została przekazana wcześniej do szkoły).

5. Praca uczniów w okresie kształcenia na odległość będzie oceniana. Nauczyciel jest jednak zobowiązany wcześniej poinformować ucznia o tym, co będzie oceniane oraz jakie są kryteria oceniania. Państwa dziecko nie będzie oceniane negatywnie jeśli nie będzie mogło wykonywać zadań ze względu na problemy techniczne np. z komputerem, Internetem. Należy jednak niezwłocznie poinformować nauczyciela/wychowawcę, że takie problemy wystąpiły. W sprawie oceniania można kontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

Instrukcja dla rodziców – dziennik Vulcan

 

6. Państwa dziecko ma możliwość uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień do zadań od nauczyciela. W każdej chwili może napisać do niego wiadomość na Microsoft Teams lub dzienniku elektronicznym. Nauczyciele pełnią dyżury na dzienniku elektronicznym w czasie swoich zajęć i wtedy odpowiadają na pytania na bieżąco. Jeśli Państwa dziecko napisze wiadomość w innym czasie uzyska odpowiedź tak szybko, jak to będzie możliwe. 

 

7. Każdy rodzic i nauczyciel może kontaktować się ze szkolnym psychologiem, oraz pedagogiem. Najprostszym sposobem na kontakt jest wysłanie wiadomości na dzienniku elektronicznym. Można również poprosić wychowawcę Państwa dziecka o kontakt z wyżej wymienionymi specjalistami. Istnieje możliwość rozmowy z psychologiem i pedagogiem w formie wideokonferencji po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania poprzez dziennik elektroniczny.

8. Jeśli Państwa dziecko korzystało z dodatkowych zajęć rozwijających lub/i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia te będą również prowadzone w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, m.in. poprzez prowadzenie zajęć w formie wideokonferencji.

9. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie o sposobie realizacji kształcenia.

10. W szkole podstawowej organizowana jest świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły (25 755 02 08 ).

 

11. Nauczyciele realizując kształcenie na odległość są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

 

12. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości,

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół

im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

 

 

Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

KLIKNIJ TUTAJ