1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Organizacja kształcenia na odległość od 29.03.2021 r.

 

 

Organizacja kształcenia

 

w Zespole Szkół od 29.03.2021 r.

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć w formie kształcenia na odległość. 

Od 22 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.  klasy I-VIII Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej realizują obowiązek szkolny w formie kształcenia na odlegość.

 

W związku z realizacją kształcenia w formie zdalnej zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. We wszystkich grupach przedszkolnych materiały oraz zadania będą przekazywane rodzicom poprzez moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym VULCAN. Dodatkowo nauczyciele będą prowadzić nieobowiązkowe konsultacje dla rodziców w formie wideokonferencji. Wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane rodzicom  przez wychowawców grup.

2. W klasach I-III szkoły podstawowej wszystkie materiały oraz zadania będą przekazywane rodzicom poprzez moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym VULCAN. Dodatkowo nauczyciele będą prowadzić każdego dnia zajęcia dla dzieci w formie wideokonferencji zgodnie z poniższym planem zajęć. Wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane rodzicom  przez wychowawców grup.

 

Harmonogram lekcji w formie wideokonferencji

 w klasach I-III szkoły podstawowej

 

 

3. W klasach IV-VIII uczniowie będą realizować zadania zgodnie z planem zajęć, który obowiązywał do tej pory.  Wszystkie zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Każdy uczeń otrzymał indywidualny login oraz hasło do platformy oraz został przeszkolony w zakresie jej użytkowania. Większość zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji.

 

Aby ułatwić korzystanie z platformy Microsoft Teams, opracowaliśmy instrukcję dla uczniów:

 

Microsoft Teams – instrukcja dla uczniów

 

 

4. Nauczyciele będą odnotowywać obecność uczniów na zajęciach na podstawie zrealizowanych zadań oraz uczestnictwa w lekcjach prowadzonych w formie wideokonferencji. Wszyscy uczniowie klas mają obowiązek systematycznego wykonywania zadań publikowanych przez nauczycieli oraz uczestniczenia w lekcjach w formie wideokonferencji. Jeżeli Państwa dziecko z jakiegoś względu nie będzie mogło danego dnia uczestniczyć w zajęciach,  należy powiadomić o tym wychowawcę.

5. Jeżeli Państwa dziecko nie ma dostępu do komputera lub tabletu z Internetem, a rodzic nie jest w stanie mu tego zapewnić, należy jak najszybciej powiadomić o tym szkołę (jeśli ta informacja nie została przekazana wcześniej do szkoły).

6. Praca uczniów w okresie kształcenia na odległość będzie oceniana. Nauczyciel jest jednak zobowiązany wcześniej poinformować ucznia o tym, co będzie oceniane oraz jakie są kryteria oceniania. Państwa dziecko nie będzie oceniane negatywnie, jeśli nie będzie mogło wykonywać zadań ze względu na problemy techniczne np. z komputerem, Internetem. Rodzic/Opiekun prawny powinien jednak niezwłocznie poinformować nauczyciela/wychowawcę, że takie problemy wystąpiły. W sprawie oceniania można kontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

Instrukcja dla rodziców – dziennik Vulcan

 

7. Państwa dziecko ma możliwość uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień do zadań od nauczyciela. W każdej chwili może napisać do niego wiadomość na Microsoft Teams lub dzienniku elektronicznym. Nauczyciele pełnią dyżury na dzienniku elektronicznym w czasie swoich zajęć i wtedy odpowiadają na pytania na bieżąco. Jeśli Państwa dziecko napisze wiadomość w innym czasie, uzyska odpowiedź tak szybko, jak to będzie możliwe. 

 

8. Każdy rodzic i nauczyciel może kontaktować się ze szkolnym psychologiem oraz pedagogiem. Najprostszym sposobem na kontakt jest wysłanie wiadomości na dzienniku elektronicznym. Można również poprosić wychowawcę Państwa dziecka o kontakt z wyżej wymienionymi specjalistami. Istnieje możliwość rozmowy z psychologiem i pedagogiem w formie wideokonferencji po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania poprzez dziennik elektroniczny.

9. Jeśli Państwa dziecko korzystało z dodatkowych zajęć rozwijających lub/i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia te będą również prowadzone w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, m.in. poprzez prowadzenie zajęć w formie wideokonferencji.

10. Dyrektor szkoły ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na niepełnosprawności ucznia lub - ma taką możliwość - ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do sekretariatu szkoły (25 755 02 08).

11. W okresie organicznego stacjonarnego funkcjonowania przedszkola organizowane są zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wsparcie w postaci zajęć stacjonarnych uzyskują rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 prowadzone są na wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

 

12. W szkole podstawowej (klasy I-III) organizowana jest opieka świetlicowa dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do sekretariatu szkoły (25 755 02 08).

 

13. Nauczyciele, realizując kształcenie na odległość, są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

 

14.  Podczas zajęć uczniowie powinni stosować się do poniższych zasad:

 

Zasady zachowania podczas lekcji online 

 

15. Uczniowie klasy VIII mogą uczestniczyć w stacjonarnych konsultacjach przedmiotowych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Potrzebę konsultacji można zgłosić u nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny lub platformę Microsoft Teams. Konsultacje odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

16. Biblioteka szkolna funkcjonuje w zwiększonym reżimie sanitarnym. Chęć skorzystania ze zbiorów  biblioteki należy zgłosić do bibliotekarza poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

17. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości,

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół

im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

 

 

Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

KLIKNIJ TUTAJ

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W WOLI GUŁOWSKIEJ W CZASIE EPIDEMII

KLIKNIJ TUTAJ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZDALNE NAUCZANIE

KLIKNIJ TUTAJ

 

Kontakt z nauczycielami oraz specjalistami

Kontakt z nauczycielami oraz specjalistami

  • Pedagog, psycholog oraz logopeda pełnią dyżury na dzienniku elektronicznym zgodnie z harmonogramem umieszczonym w zakładce Pomoc psychologiczno-pedagogiczna". W tych godzinach odpowiadają na wiadomości od uczniów i rodziców na bieżąco. Jeśli napiszesz do nich w innym czasie, odpowiedź uzyskasz najszybciej, jak to będzie możliwe. Jeśli potrzebujesz konsultacji telefonicznej z pedagogiem, psychologiem lub logopedą zadzwoń pod nr 25 755 02 08 i umów się na dogodny dla Ciebie termin. Możliwa jest również konsultacja dla uczniów i rodziców w formie wideokonferencji.
  • Rodzice oraz uczniowie  mogą również kontaktować się z innymi specjalistami oraz wszystkimi nauczycielami zatrudnionymi w szkole, korzystając z modułu Wiadomości w dzienniku elektronicznym. Jeśli potrzebujesz konsultacji telefonicznej zadzwoń pod nr 25 755 02 08 i umów się na dogodny dla Ciebie termin. 

 

 

 

Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ze szkoły - Rok szkolny 2020/2021

W ramach „zdalnej nauki" Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom przenośny sprzęt komputerowy.

Środki na zakup sprzetu komputerowego przeznaczonego do użyczania pochodzą z „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020" i zostały pozyskane przez Gminę Adamów.

Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia na okres trwania nauczania zdalnego.

Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ma uczeń Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej, który nie posiada komputera domowego, laptopa lub tabletu.

Dokumenty:

Regulamin wypożyczania

Kryteria

Wniosek

Wzór Umowy

 

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. 

Szczegółowe infromacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

 

Jak stworzyć dziecku idealne warunki do nauki w domu

JAK STWORZYĆ DZIECKU IDEALNE WARUNKI DO NAUKI W DOMU

Dziecko powinno mieć odpowiednie warunki do nauki

1. Zanim usiądzie do odrabiania lekcji, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało: wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju w którym bawi się np. rodzeństwo. W pobliżu nie powinno być np. telefonu czy ulubionej zabawki lub gry. Im mniej dookoła będzie rozpraszających bodźców, tym lepiej. Pamiętaj, że w pomieszczeniu w którym dziecko się uczy powinna panować CISZA.

 

2. Zadbaj by dziecko miało swój kącik do nauki, najlepiej z własnym biurkiem i krzesłem przystosowanym do wzrostu dziecka.

3. Ważne jest też by światło padało z lewej strony gdy dziecko jest praworęczne a z prawej gdy dziecko jest leworęczne.

4. Na biurku powinien panować porządek, znajdować się na nim powinny tylko rzeczy aktualnie potrzebne do odrobienia pracy domowej.

5. Dziecko powinno robić w czasie uczenia krótkie 10-15 minutowe przerwy, pamiętaj aby podczas przerwy nie robiło czegoś od czego nie będzie mogło się oderwać np: gra czy telewizja.

6. Nie przeszkadzaj mu w nauce, nie pozwól też, by robiło to rodzeństwo.

7. Na atmosferę do nauki wpływa ilość książek w domu oraz nastawienie rodziców do szkoły i edukacji. Im bardziej RODZICE wspierają dziecko w nauce, tym lepsza jest atmosfera do uczenia się.

8. Gdy dziecko odrabia lekcje, dyskretnie sprawdzaj, czy rzeczywiście się uczy.

9. Nigdy nie zapominajmy o jeszcze jednym potężnym narzędziu. Pochwała za odrabianie lekcji skutecznie dodaje dziecku skrzydeł.

 

Jak rodzice powinni postępować, aby zachęcić dzieci do nauki? 

WSPIERAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ

 Rodzice nie muszą na nowo uczyć się tego, co dziecko w szkole. Naukę pozostawmy dzieciom. Rodzice maja wspierać. Częstym problemem jest odrabianie prac domowych. Pomagając w odrabianiu zadań domowych nie należy wyręczać dziecka. Należy wdrażać je do samodzielnej pracy. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy. Chodzi w niej o to, aby dziecko samo odkryło swoje błędy i samo je poprawiło. Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości. 

 

MĄDRZE MOTYWUJ

W procesie szkolnego uczenia się motywacja odgrywa dużą rolę. Jest siłą pobudzającą do nauki, do własnych zainteresowań. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. Dziecko będzie miało poczucie, że rodzice doceniają jego trud i wysiłek włożony w naukę. 

 

NIE POZWÓL DZIECKU, BY ŹLE MÓWIŁO O SOBIE

Często mamy okazję słyszeć, że dziecko źle mówi o sobie: „jestem głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, które są wrogami sukcesu. Czasem nieświadomie nadajemy dziecku etykietę i tak o nim mówimy: „ten nie jest zdolny, ten powolny, ten zapominalski”. Sprawiamy, że dziecko tak zaczyna myśleć o sobie. Opatrywanie dzieci etykietami ogranicza ich nadzieję, marzenia i możliwości.

Lęk przed niepowodzeniem powoduje u tych dzieci występowanie tendencji do rezygnacji, formułowanie niskich aspiracji i niskich oczekiwań oraz unikanie zadań, czy wręcz wagarowania. 

 

BUDUJ W DZIECKU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Dziecko będzie myślało pozytywnie o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Rolą rodziców jest pomóc wykształcić w dziecku energię i inicjatywę, by zrekompensować poczucie niskiej wartości, by znaleźć sposób zrównoważenia swojej słabości, by dziecko myślało: „Może nie jestem najlepszym uczniem w klasie, ale za to najlepiej śpiewam, czy gram w piłkę”. Jest to szczególnie ważne w okresie dojrzewania, bo wówczas często jedynym źródłem poczucia własnej wartości jest akceptacja grupy rówieśniczej. Wiara we własne możliwości może zaprowadzić na sam szczyt, a jej brak powoduje utratę mnóstwa fantastycznych okazji do nauki, zabawy, poznania ciekawych ludzi.

 

Bezpieczny Internet

Drodzy Uczniowie,

Pamietajcie o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Skorzytajcie z poniższych rad, gdy w najbliższym czasie będziecie pracować w domu:

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady

 

Joomla templates by a4joomla